Kotodwe

Wo Nnipa ne mmoa bi afam no, kotodwe no ka ɛnnan ne ɛsrɛ no bom ma no ye baako.