Armenian kasa

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Armenian (հայերեն, hayeren, hɑjɛˈɾɛn) yɛ kasaArmenia man mu.

Աա   Բբ   Գգ   Դդ   Եե   Զզ   Էէ   Ըը   Թթ   Ժժ   Իի   Լլ   Խխ   Ծծ   Կկ   Հհ   Ձձ   Ղղ   Ճճ   Մմ   Յյ   Նն   Շշ   Ոո   Չչ   Պպ   Ջջ   Ռռ   Սս   Վվ   Տտ   Րր   Ցց   Ււ   Փփ   Քք   Օօ   Ֆֆ